„Góralska polewaczka” 29.03.2017

 

 
 
img-logo-dd
obraz
obraz